Samizdatová edice OIKOYMENH vznikla v sedmdesátých letech z podnětu Ladislava Hejdánka s cílem obnovit duchovní život, který byl v Československu po dlouhou dobu devastován, a to navázáním na nejlepší tradice evropské filosofie a theologie.

Teprve po změně politického režimu v r. 1989, konkrétně od roku 1991, začalo nakladatelství OIKOYMENH oficiálně vydávat knihy, a to nejprve jako součást ISE (Institut pro středoevropskou kulturu a politiku). U počátků nakladatelské činnosti stáli v této době Ladislav Hejdánek, Jakub S. Trojan a Aleš Havlíček. K osamostatnění a nabytí právní subjektivity došlo v roce 1996, kdy vzniklo občanské sdružení OIKOYMENH, které bylo v roce 2016 transformováno na zapsaný spolek.

V dalších letech byla produkce nakladatelství systematicky rozčleněna, tak aby nové, ale rovněž dotiskované tituly vycházely v rámci různých edičních řad. V současné době zahrnuje produkce nakladatelství již přes 550 titulů.

Jádro naší činnosti spočívá ve vydávání stěžejních děl západní filosofické tradice a v úsilí o jejich trvalé zpřístupnění čtenářům, zejména studentům. Značná pozornost je věnována odborné a jazykové přípravě knih. Tato činnost má ze své podstaty neziskový charakter a je ji třeba chápat jako službu veřejnosti. Proto také pro převážnou většinu našich titulů hledáme finanční podporu z různých zdrojů (např. Ministerstvo kultury ČR, Program F. X. Šalda, Program Goethe-Institut, Nadace Věry Třebické-Řivnáčové aj.), která rovněž pomáhá udržet ceny knih na přístupné úrovni.

Základní spisy význačných myslitelů vycházejí v řadách klasických děl: Knihovna antické tradice, Knihovna raně křesťanské tradice, Knihovna středověké tradice, Knihovna renesančního myšlení a Knihovna novověké tradice a současnosti. Sekundární literatura nebo texty autorů nezahrnutých do řad klasických děl tvoří Edici Oikúmené.

Velmi oblíbenou a oceňovanou řadou (včetně udělení ceny Magnesia litera v roce 2007) jsou Dějiny filosofie, v níž postupně vycházejí české překlady současných nejlepších monografií k jednotlivým obdobím dějin evropské filosofie. Mezi další řady patří Fontes Latini Bohemorum, edice dosud nevydaných latinských děl českého středověku a humanismu, řada Dějin politického myšlení obsahující rozsáhlé původní české kolektivní práce, dále řada Dějin náboženského myšlení, a Knihovna politického myšlení.

Nakladatelství vydává rovněž Sebrané spisy Jana Patočky a v edici Mathésis připravuje kolektivní monografie, slovníky a učební texty; v řadě Filosofické interpretace vycházejí původní i překladové studie zaměřené na interpretaci filosofických a theologických textů.

Zbývá ještě uvést, že neodmyslitelnou součástí produkce nakladatelství je časopis pro filosofii a theologii, Reflexe, který vychází dvakrát ročně.
Tři útěky Hanny Arendtové: Tyranie pravdy