Česká rada Pionýra (ČRP):
Základní popis: Řídí Pionýr mezi výročními zasedáními, jedná zpravidla dvakrát ročně, tvoří ji delegáti pobočných spolků (jeden za každých započatých 6% členské základny Pionýra registrovaných KOP a pobočnými spolky v její působnosti).

Náplň práce: pokud zanikl výkon funkce předsedy Pionýra, potvrzuje do této funkce 1. místopředsedu Pionýra anebo svolává VZP, potvrzuje kooptaci členů VV ČRP, KKP a RKP. Rozhoduje o jednacích řádech orgánů celorepublikové úrovně, vnitřních směrnicích spolku, rozpočtu a závažných ekonomických otázkách, změnách stanov spolku, jejichž uskutečnění si vyžaduje změna právní úpravy nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, uděluje a odnímá vyznamenání, zřizuje pracovní orgány – sekce, svolává tematicky zaměřené konference a schvaluje jejich závěry, může rozhodnout o svolání Výročního zasedání Pionýra atd.
Ahoj Evropo #10: IKS Strážci času