Gary Amaro ???

Internetová stránka autora: http://garyamaro.blogspot.cz/

Gotham Central #03: V rajonu šílenství
Gotham Central #03: V rajonu šílenství
Sandman #08: Konec světů
Sandman #08: Konec světů
Gotham Central #03: V rajonu šílenství
Gotham Central #03: V rajonu šílenství